انتخاب اول معماران، مهندسان و انبوه سازان در خصوص تامین صفر تا صد کالای برق پروژه های خود در ایران تا سال ۱۴۰۵

کسب جایگاه صادراتی به کشورهای همسایه تا سال 1405

کسب نشان تولید کننده برتر تا پایان سال 1406

ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان