چنانچه پیش فاکتور ارائه شده توسط بازرگانی سپهران مورد تایید خریدار باشد. شرکت در خصوص تامین یا تولید کالا اقدام نموده و بعد از آن کالا را به آدرس اعلامی خریدار تحویل می نماید.