انواع باتری

 

باتری قلمی
باتری نیم قلمی
باتری بزرگ
باتری متوسط
باتری سکه